Arbejder...
FAQ

Vi har samlet de hyppigste spørgsmål i vores FAQ. Skulle løsningen på dit spørgsmål alligevel ikke findes her, skal du være meget velkommen til at kontakte os.

 • Dokumenter

 • chevron_rightHvorfor kan jeg ikke finde det paradigme jeg skal bruge?
  Med henblik på at mindske antallet af paradigmer samt at bevare kvaliteten og kvantiten af valgmuligheder, har vi valgt at samle en række af vores paradigmer til ét paradigme.

  Det er således alene relevant, hvilken type af dokument man skal bruge.

  Eksempel:
  Du skal foretage en kapitalnedsættelse efterfulgt af en kapitalforhøjelse. Førhen var det nødvendigt at finde den konkrete sagstype der passede til paradigmet, dvs. "Generalforsamlingsprotokollat (ekstraordinær) - kapitalnedsættelse". Dette kan virke misvisende, da det ikke tydeligt angiver muligheden for efterføglende kapitalforhøjelse eller eventuelle øvrige valg.

  Nu behøves man derfor blot vælge paradigmet "Generalforsamlingsprotokollat (ekstraordinær)", da alle de tidligere valgmuligheder er samlet i ét paradigme, hvorfor der ligeledes også kan foretages flere valg og ændringer.


  BEMÆRK, at særlige forhold bevirker at nogle paradigmer ikke er samlet. Hér vil paradigmets navn i overvejende grad angive hvad paradigmet kan anvendes til.

  Hvis man stadig ikke kan finde det dokument man skal bruge, er man altid velkommen til at kontakte os via vores chat-funktion eller på support@pingodocs.dk. Hvis man ønsker nye paradigmer eller ændringer til eksisterende paradigmer, er man også velkommen til at skrive til os herom.
 • Onboarding og KYC

 • chevron_rightInteressekonflikt
  Forinden enhver ny sag påtages skal der foretages søgning for at udelukke interessekonflikter i sagsstyringssystem og på anden måde som må anses for relevant i det konkrete tilfælde.

  Bemærk ved søgning i sagsstyringssystem kan det være nødvendigt at søge bredt på klientens og eventuelle modparters navne, herunder at overveje at søge på forskellige stavemåder, forkortelser m.m.

  HUSK at inddrage både de formelle regler for interessekonflikt, og også eventuelle hensyn til hvordan det samlet set fremstår udadtil og for andre nuværende klienter at sagen påtages.

  Ved mulige konflikter skal disse afklares internt - i første omgang ved at tage kontakt til den sagsansvarlige.

  Udklip af De Advokatetiske Regler om interessekonflikt

  Kapitel 4 – Interessekonflikter

  Artikel 7. Ved modtagelsen af enhver ny sag skal advokaten i rimeligt omfang sikre sig mod, at der kan opstå tvivl om advokatens iagttagelse af bestemmelserne om interessekonflikter.

  Advokaten skal løbende vurdere risikoen for interessekonflikter, hvis ændrede forhold gør det relevant.


  Artikel 8. En advokat må ikke bistå en klient i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår.

  Stk. 2. Situationer som nævnt i stk. 1 foreligger bl.a., når:
  1) En advokat bistår klienter i samme sag, hvis klienterne har modstridende interesser af ikke uvæsentlig karakter.
  2) En advokat bistår en part efter tidligere at have bistået modparten i samme sag.
  3) En advokat på samme tid bistår klienter i flere sager, der har forbindelse med hinanden, hvis der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som advokaten har modtaget i en af sagerne, kan have betydning i en anden af sagerne.
  4) En advokat har en nær familiemæssig eller ikke ubetydelig økonomisk, erhvervsmæssig eller anden forbindelse til en part, som i sagen har modstridende interesser med klienten.
  5) En advokat har sådanne forretningsmæssige eller andre forbindelser til eller aftaler med klienten, at der er risiko for, at advokaten ikke kan give klienten rådgivning uafhængigt af uvedkommende interesser.
  6) En advokat, som for parterne har medvirket til stiftelse eller berigtigelse af et retsforhold, efterfølgende bistår en af parterne vedrørende samme retsforhold, hvis bistanden har eller kan have betydning for den anden part.
  7) En advokat skal varetage indbyrdes uforenelige hensyn til flere klienter.

  Stk. 3. Situationer som nævnt i stk. 1 kan bl.a. foreligge, når:
  1) En advokat bistår en klient i en sag, hvis advokaten uden at repræsentere modparten i den konkrete sag har et fast klientforhold til denne. Ved vurderingen af om et klientforhold er fast,tages der bl.a. hensyn til, om klienten hidtil har søgt advokatens bistand regelmæssigt i forhold til klientens behov for bistand, og om klienten forventes at fortsætte hermed.
  2) En advokat medvirker for flere parter til stiftelse af eller berigtigelse af et retsforhold, hvorom der er enighed mellem parterne.
  3) En advokat bistår en klient i en sag efter tidligere at have bistået en klient i en anden sag, når sagerne har forbindelse med hinanden, og der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som advokaten har modtaget i en af sagerne, kan have betydning i en anden af sagerne.

 • chevron_rightOmfang og indhold af en risikovurdering
  Som en del af kundekendskabsproceduren (KYC) skal der foretages en risikovurdering af (1) klienten og (2) sagen. Det er en vurdering af risikoen for, at der sker hvidvask og/eller terrorfinansiering i forbindelse med de påtænkte aktiviteter.

  Risikovurderingen bør tage afsæt i de faktorer, som følger af hvidvasklovens bilag 2 og 3. Bilagene opregner en række faktorer, der kan være indikationer på en henholdsvis begrænset eller øget risiko.

  Risikovurderingen er bestemmende for hvilke efterfølgende krav til foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering som skal iagttages og gennemføres.

  Ved risikovurderingen anvendes kategorierne begrænset, sædvanlig eller øget risiko, hvilket er bestemmende for om der skal foretages lempet, sædvanlig eller skærpet kundekendskabsprocedure (KYC) og hvor ofte proceduren skal gentages.

  I Pingo Comply tilpasser den automatiserede kundekendskabsprocedure (KYC) og automatiserede indhentelse af ID- og billedlegitimation sig automatisk til den angivne risikovurdering.


  Uddrag af Hvidvaskloven

  I medfør af hvidvasklovens § 11, stk. 3 skal der ved vurdering af risiko inddrages oplysninger om forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed, og som minimum altid inddrage de faktorer, som fremgår af til hvidvasklovens bilag 2 (faktorer der tyder på begrænset risiko) og bilag 3 (faktorer der tyder på en øget risiko).

  Overvej derfor altid, om der er tilstrækkeligt kendskab til disse faktorer eller om der bør spørges nærmere til f.eks. forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed (se hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4), for at opnå kendskab til klientens og forretningsaktiviteternes særpræg. Det kan være elementer som, hvor midlerne kommer fra, hvilken forretningsmodel der er tale om, hvordan overskud opnås m.v.

  Uddrag af Hvidvasklovens bilag 2 - ikkeudtømmende liste over faktorer, der indebærer en begrænset risiko

  • Klienten er en offentlig virksomhed eller del af den offentlige forvaltning
  • Klienten er bosiddende i et EU/EØS-land, herunder Danmark
  • Klienten er bosiddende i et tredjeland, der er anset som et land der;
   • har et begrænset omfang af korruption eller anden kriminel aktivitet,
   • har effektive ordninger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
  Læs mere om risikovurdering af lande på: https://www.fatf-gafi.org/countries/

  Uddrag af Hvidvasklovens bilag 3 - ikkeudtømmende liste over faktorer, der indebærer en øget risiko

  • Klienten har en kontantbaseret virksomhed
  • Klienten er en formueforvaltningsselskab
  • Forretningsforholdet til klienten eksisterer under usædvanlige omstændigheder
  • Klienten er bosiddende i et tredjeland, der er anset som et land der;
   • har et betydeligt omfang af korruption,
   • huser kendte terrororganisationer,
   • ikke har effektive ordninger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
  Læs mere om risikovurdering af lande på: https://www.fatf-gafi.org/countries/

  Søg mere information om ovenstående på nedenstående sider

  https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/Hvidvask

  https://www.advokatsamfundet.dk/regler-for-advokater/hvidvask/

  https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=23805 


 • Validering

 • chevron_rightHvad skal jeg gøre, når der opstår en valideringsfejl?
  I nogle tilfælde, er det nødvendigt, at et felt udfyldes på en bestemt måde, for at det endelige dokument bliver korrekt. Det kan f.eks. være, at der er en begrænsning på, hvor stort et beløb du må indtaste i det pågældende felt, eller at der skal indtastes et bestemt antal tegn. Er feltet ikke udfyldt korrekt opstår der en fejl. Det felt, som er udfyldt forkert, vil være markeret med rødt og der vil være en kort tekst, som beskriver fejlen. Når du har rettet fejlen, kan du trykke på ”Forrige” eller ”Næste” for at fortsætte med at udfylde spørgerammen.
 • chevron_rightHvorfor vises fejlmeldingen "Uventet fejl er opstået"?
  Denne fejl kan opstå, hvis siden har mistet forbindelsen til serveren. Prøv at gå til næste eller forrige side i spørgerammen og gå derefter tilbage for at se, om fejlen stadig opstår. Vent evt. i 10 minutter og forsøg herefter at loade siden igen.